ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ

Our Story

We Are Solutions For Your
Brand Packaging

ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ

ABOUT US เกี่ยวกับเรา

ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกรูปแบบ
โดยทีมงานผู้เชียวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการกล่องกระดาษลูกฟูกมากกว่า 20 ปี
พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำกล่องที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจทุกประเภท

Universal Packaging International We produce all types of corrugated boxes by a team of experts. Which has more than 20 years of experience in the corrugated box industry, ready to give advice and recommend suitable boxes for all types of businesses.

About Us

We Are Solutions For
Your Brand Packaging

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกรูปแบบโดยทีมงานผู้เชียวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการกล่องกระดาษลูกฟูกมากกว่า 30 ปี พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำกล่องที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจทุกประเภท

ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกได้ครบวงจร

มีความเชี่ยวชาญการทำกล่องที่มีมาตรฐานสามารถส่งออกไปต่างประเทศ

มีกำลังการผลิตประมาณ 200,000 - 400,000 กล่องต่อวัน

ช่วยลดต้นทุนค่ากล่องให้กับธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ ได้

ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015

พันธกิจ OUR MISSION

ด้านบุคลากร
วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การทำงานระดับมืออาชีพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้านคู่ค้าและคู่ความร่วมมือ
ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ด้านลูกค้า
นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาเป็นธรรมเป็นเพื่อนคู่คิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า

ด้านสังคมชุมชน

  • เป็นองค์กรที่ดีของสังคมชุมชน มีนโยบายแรงงานที่เป็นธรรม ไม่กดขี่หรือลิดรอนเสรีภาพในการทำงาน และไม่ใช้แรงงานเด็ก
  • เกิดการสร้างงาน พนักงานงานมีความปลอดภัยและมีความสุขกับการทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ดี
  • มีนโยบายต่อต้านให้สินบน และต่อต้านการคอรัปชั่นในทุกรูปแบบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยน้ำเสียสู่สาธารณะ และมีการจัดระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย

ด้านผู้ลงทุน
ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจ ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ

วิสัยทัศน์ OUR VISION

“บริการเป็นเลิศมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

UNIVERSAL PACKAGING
INTERNATIONAL

ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล

รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกรูปแบบโดยทีมงานผู้เชียวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการ
กล่องกระดาษลูกฟูกมากกว่า 30 ปี พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำกล่องที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจทุกประเภท